Total Pageviews

Monday, 9 January 2012

วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

                                        สรุปก่อนสอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
             

        1.  โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล เรียกว่าโปรแกรมอะไร
        โปรแกรมดีบีเอ็มเอส  (DBMS)  และ โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล 
        2. แหล่งข้อมูลสำหรับนำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นจะได้มาจาก
                แหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร       
          3.  คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีข้อใดคือคุณสมบัติที่มีความเป็นปัจจุบัน
              Update
        4.  ฐานข้อมูลบุคลากร ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บข้อมูลประเภทใด
              ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา                      
5.  ข้อใดคือข้อเสียของโครงสร้างการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ
ไม่เหมาะกับงานที่ต้องแก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลเป็นประจำ
6.   ข้อใดคือข้อดีของโครงสร้างการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบสุ่ม
สามารถทำงานได้เร็ว เพราะมีการเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดแบบเร็วมาก
7.  การนำระบบฐานข้อมูลมาใช้จัดการกับข้อมูล ข้อใดคือการรักษาความคงสภาพของข้อมูล             Improved data integrity                                                                      
8.  ข้อใดคือลักษณะของ DBMS
เป็นเหมือนตัวกลางที่ยอมให้ผู้ใช้เข้าค้นคืนข้อมูลได้
9.    ตัวแบบทั่วไป หมายถึง
ตัวแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง
10.  ตัวแบบเฉพาะเจาะจง หมายถึง
ตัวแบบที่สร้างขึ้นเพื่องานเฉพาะอย่าง
11.  กระบวนการใดที่นักพัฒนาระบบสามารถใช้ตัวต้นแบบในการช่วยให้ผู้ทำงานสามารถตัดสินใจว่าความต้องการที่แท้จริงนั้นคืออะไร
พิจารณาความต้องการ
12.  ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสร้างตัวต้นแบบ คือ
        แก้ไขและเสริมการทำงานของตัวต้นแบบ
13.    ประโยชน์ของตัวต้นแบบจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกได้ถึงความน่าใช้งานของระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น คือ
ง่ายต่อการชักจูงใช้ระบบใหม่
14. ขบวนการประมวลผลข่าวสารให้เป็นประโยชน์สูงสุด      เพื่อเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลระดับต่างๆ หมายถึงสิ่งใด      ระบบสารสนเทศ
15.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดกา
16.  คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ความยืดหยุ่นมีความหมายว่าอย่างไร
สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจหรือสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
17.  ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในองค์กร หมายถึงระบบใด         ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ
18.  Decision Support System หรือที่เรียกว่า DSS คือระบบใด
        ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                  
19.  บริการที่เหมาะสำหรับบุคคลที่ทำงานอยู่ภายนอกองค์กร แต่ต้องการเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร คือ       บริการ FTP                                                         
20.    การทำงานของ Gopher จะเป็นแบบลูกข่าย/แม่ข่าย (Client/Server) โดยจะเรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลว่า
รีโมตเซิร์ฟเวอร์                                                          
21.    การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเสมือนจอภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป และสั่งให้โปรแกรมทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้ โดยไม่ต้องทำงานประจำที่หน้าจอเครื่องนั้น คือบริการตามข้อใด
Telnet  
22.    องค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ
        IAB
23.    ข้อใดเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
                หนังสือ                                                                
24.  ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์หลักของระบบ เป็นระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบใด
ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System : TPS)
25.  ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวมประมวลผล จัดระบบ และจัดทำ รายงานหรือเอกสาร เป็นระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบใด
        ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ (Management Reporting System : MRS)
26.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ
การประมวลผลหรือการปฏิบัติงาน
27.  หน้าที่หลักของการทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันขององค์กร คือหน้าที่ในข้อใด
ก.       การทำบัญชี
28. การทำงานโดยอาศัยแรงงานมนุษย์จะล่าช้ากว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยมากเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินงานทางธุรกิจในเรื่องใด
การตอบสนองที่ล่าช้า
29.  เอกสารที่แสดงให้เห็นรายละเอียดของการทำงานในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เป็นเอกสารประเภทใด
        เอกสารที่เกี่ยวกับสารสนเทศ                                  
30.  ระบบย่อยของระบบปฏิบัติการทางธุรกิจที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน และยอดงบดุลของลูกค้าแต่ละคน คือระบบใด
                ระบบบัญชีลูกหนี้
31.  ระบบบัญชีเจ้าหนี้ มีหน้าที่อะไร
       ช่วยผู้ใช้ดูแลการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายวัตถุดิบตามใบกำกับสินค้าที่ส่งมาพร้อมสินค้า
32.  ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของระบบจัดทำรายงานเพื่อการจัดการ
        จัดทำรายงานหรือเอกสารที่จะถูกผลิตในรูปของกระดาษ
    33.  ระบบอัดสำเนาอัจฉริยะ คือ
        การผลิตเอกสารหลายชุด                                        
34.  ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกำหนดรายละเอียดของเทคโนโลยี
35.  ข้อใดมิใช่ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
36.    เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ตามข้อใด
        การเล่นเกม    การดูโทรทัศน์และฟังเพลง   การสนทนาออนไลน์
37.    ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต คือ
อาจมีข้อมูลต่างๆ ที่ขัดต่อศีลธรรม ลามกอนาจาร เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้โดยง่าย
38.  ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
        การกำหนดรายละเอียดของเทคโนโลยี
39.  ข้อใดมิใช่ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ
        ระบบสารสนเทศด้านการเงิน                         
40.  เทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างไร
ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ
การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็วมากขึ้น

ช่วยให้การทำงานมีระบบมากขึ้น


                                   

Sunday, 8 January 2012

วิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

สรุป  วิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ  กลางภาค  2//2554

1. ช่องทางการจัดจำหน่าย  หมายถึง  เส้นทางที่นำสินค้าจากผู้ผลิตผ่านไปยังผู้จำหน่ายในระดับต่างๆ จนสินค้าส่งไปถึงมือผู้บริโภค                  
2. Physical Distribution Management   เป็นการจัดการสนับสนุนให้ช่องทางการตลาดที่ได้กำหนดไว้   
3.  Place Utility มีความหมายเกี่ยวกับ    อรรถประโยชน์ด้านสถานที่
4. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดจำหน่าย  มีอะไรบ้าง           
5.  ส่วนผสมการจัดจำหน่าย  ตรงกับภาษา อังกฤษว่า  Distribution Mix  
6. Production by specialization มีความหมายตรงกับ   คำว่า   การผลิตเฉพาะอย่าง
7.  ผลดีของการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า  จะมีส่วนทำให้ ผู้ผลิตและลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันได้
8. Barter มีลักษณะตรง     การแลกเปลี่ยนของต่อของ                  
9. การจัดจำหน่ายสินค้ายุคใดที่มีการแข่งขันทางธุรกิจมากที่สุด
ยุคการศึกษาและปรับระบบช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งระบบ
10. กิจกรรมข้อใดไม่จัดว่าเป็นการกระจายสินค้า   การเงิน
11. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นสินค้าอุตสาหกรรมประเภทใด   วัตถุดิบ                                  
12. มีผู้แทนขายออกไปติดต่อลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงเป็นการกำหนดกลยุทธ์ด้านใด
                     การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
13. Fabricating Material and Part มีความหมายคล้ายคลึงกับข้อใด   ชิ้นส่วนประกอบ                   
14. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสินค้าที่หาซื้อตามสะดวก   สินค้าที่มีความเหมือนกัน                     
15. ลักษณะเฉพาะของตลาดบริการมีลักษณะอย่างไร   จับต้องสัมผัสไม่ได้                                       
16. กิจการใดต่อไปนี้เป็นกิจการบริการที่ไม่มุ่งหวังกำไร   สมาคม                                                        
17. Convenience Goods มีความหมายคล้ายคลึง    สินค้าที่หาซื้อตามสะดวก                  
18. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หมายถึงข้อใด                   สินค้าเกษตรกรรม
19. Regular Unsought Goods เป็นสินค้าประเภทใด    สินค้าที่มิได้เสาะแสวงหา                            
20. Transportation มีความหมายคล้ายกับ                  บริการขนส่ง                                                      
21. Marketing Function มีความหมายคล้ายกับข้อใด     หน้าที่ทางการตลาด                                 
22. หน้าที่ในการแลกเปลี่ยน ได้แก่อะไรบ้าง     การซื้อ                                                          
23. Marketing Research and Information มีความหมายคล้ายกับข้อใด
                การวิจัยและหาข้อมูลทางการตลาด            
24. ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางตรงมีลักษณะเป็นอย่างไร
                 ผู้ผลิต                   ผู้บริโภค
25. การเลื่อนไหลของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด มีความหมายคล้ายกับข้อใด
                The Promotion Flow
26. จุดที่สินค้าเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จะต้องผ่านคนกลางประเภทต่างๆ เรียกว่าอะไร
                สถาบันคนกลาง
27. การแปรรูป มีความหมายคล้ายกับ    Processing
28. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมแบบทางตรงมีลักษณะเป็นอย่างไร
                 ผู้ผลิต   ผู้ใช้สินค้าทางอุตสาหกรรม             
29. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า มีความหมายคล้ายกับข้อใด
                Distribution Structure                  
30. การทำการส่งเสริมการตลาดที่มุ่งไปสู่พ่อค้าคนกลาง และลูกค้าเป้าหมายเป็นการบริหารช่องทางการตลาดด้านใด
                 การเลื่อนไหลของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด
31. การจำแนกแจกจ่ายหรือการกระจายผลิตภัณฑ์ มีความหมายตรงกับข้อใด
                Distribution                                                      
32. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าบริการ
                เพิ่มมูลค่าของบรรจุภัณฑ์
33. การกระจายสินค้าประเภทบริการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใด
                ผู้ผลิต    ผู้บริโภค
34. Delivery มักจะถูกนำมาใช้กับการบริการด้านใด    บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์                                 
35. บริการใดที่เป็นแบบผูกขาดมีผู้ขายน้อยราย            บริการโทรศัพท์บ้าน
36. ความขัดแย้งในระหว่างช่องทางการจำหน่ายมีความหมายตรงกับข้อใด
                Channel Conflicts                                           
37. ขั้นตอนแรกของระบบการตลาดของสินค้าบริการคือข้อใด
                การวิเคราะห์และการวางแผน
38. ในการส่งเสริมการตลาดของบริการ มักจะใช้กลยุทธ์ใดเป็นสำคัญ     การใช้พนักงานขาย                       
39. ผู้ที่เป็นตัวแทนมาประชุมระดับชาติหรือมาร่วมสัมมนากลุ่มต่างๆ หมายถึงใคร
                นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
40. ข้อใดที่ไม่ได้หมายถึงบ้านอยู่อาศัย     บังกะโล                                                    
41. ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้อง ที่ดิน ที่ตั้งอาคารชุด หมายถึงข้อใด  ทรัพย์ส่วนกลาง

42. บริการประเภทใดที่เป็นแบบผูกขาดมีผู้ขายบริการน้อยราย    บริการโทรศัพท์บ้าน                     
43. โดยทั่วไปลักษณะครอบครับของคนในสังคมเมืองกรุงเทพฯ จะเป็นอย่างไร
                ครอบครัวต่างคนต่างไปทำงาน ไม่มีใครอยู่บ้าน
44. กลุ่มเป้าหมายของสนามกีฬาคือใคร  นักกีฬา                                                                                      
45. บริการใดที่จำเป็นต้องมีควบคู่มากับการจัดหาที่อยู่อาศัย    เครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ

Saturday, 7 January 2012

Meeting the President

Tapescript 5: Checking the schedule
Maria:  I just want to get prepared for this Sunday afternoon.  Now, tell me what I have
  to do  then.
Secretary:  Well, you’re welcoming an honorable guest at our company in Chiang Mai.
Maria:   Who’s visiting our company?  What’s his name?
Secretary:  Mmm., he’s Mr Warden, one of our customers in Chiang Mai.
Maria:  Ah, I see.  I remember that.
Secretary:  Yes, you’re having tea and coffee here with him and all the heads of
departments  at 4 p.m.  And a folk band is playing the music at the     company’s lounge.
Maria:  Am I going to show him around the factory?
Secretary:   No, no.  The head of public relations is showing him round for about one hour, from half past four to half past five.
Maria:  Then, where are we going next?
Secretary:  You’re taking him to the airport and seeing him off to the States.
Maria:  That’s great.  So, I should prepare everything to be ready, too because I’m leaving for Bangkok that evening.
Secretary:  Yes, that will save the time.
Maria:  You’re just great.  I love to work with you, Ann.

Tapescript 6: Trends in Sales
Short Talk:  Let me show you this table.  The table shows the sales of our products in this year and trends in the next two years.  As you can see, up to now the figure of direct sales has gone up steadily from last year ….well …..to US$137,500.  It is expected that the number will rise by 10% next year, …err….because we’re going to increase the number of salesmen.  This means the trend in direct sales towards next year will rise by US$13,750 from 137,500 to 151,250.  And it will remain stable in the year after next year, since we will heavily promote e-commerce.
            Well,…let’s have a look at e-commerce.  E-commerce will be promoted significantly.  The figure of sales will, therefore, increase dramatically by one hundred per cent according to the rising number of the Internet users and our promotion.  Please have a look at the column for this year.  The sales are US$7,500.  The number next year will increase sharply to 15,000  and dramatically to 30,000 the year after next year.
            Next, I’d like to show you the figures of outlet sales.  The trend towards two years ahead from now will go up slightly, very little. . . . I mean.  It will rise to US$16,500.  This will be resulted from that the company won’t spend money opening outlets anymore.  However, by the end of next year, outlet sales will decrease gradually by 5% from this year US$15,000 to 14,250.  ……

Business English.

Unit 1:  Classified Ads
Tapescript 1:  Spot#1
            Webster University Thailand is now offering scholarship for students of Thai Nationality.  Interested students should walk-in for an interview at Novotel Bangkok, Siam Square between one o’clock and four in the afternoon from March 18 to 22.
Tapescript 2:  Spot#2
            Meet world-class car manufacturers, leading dealers with special offers, audio-entertainment, accessories from leading suppliers, and much more at Bangkok Auto-Exhibition, the one and only auto-exhibition for car lovers,  Queen Sirikit Convention Center, 30 January to 5 February,  Bangkok Auto-Exhibition, the one and only exhibition for car lovers.


Unit 2:  Looking Forward to Seeing You
Tapescript 3: Dictation
Manager:  You see the ads on this website.  It’s very interesting.
Secretary: Oh, really!  We need to stock this kind of product for this summer.
Manager:  Yes.  I’d like you to write an inquiry to them.  Here’s the name of the person
      to   contact, Ms Malinee  Hensend.  So, you note down the address.
Secretary:  A moment.  Alright, completed.
Manager:  Good.  Now write Dear Ms Hensend.  H-E-N-S-E-N-D.  Paragraph one.  We
      are  writing to ask for more information on your products. 
Secretary:  Okay.  Next. . .
Manager:  Err. …We have to identify ourselves before going to the next paragraph. 
      Now  write. . . We are a small business entrepreneur doing handicrafts.
Secretary:  How do you spell that?
Manager:  H-A-N-D-I-C-R-A-F-T-S
Secretary:  Yes, I’ve got it. 
Manager:  Paragraph two.  We have seen …..your advertisement……on….  What
     website, I  can’t read that.
Secretary:  Let me see.  Okay I’ve got it.  What’s next?  Still in paragraph two?
Manager:  Yes, then write…. We are interested in your products.  Could you please send
     us  a latest catalog and terms of sale?
Secretary: And, could you give us a discount if we buy a lot?
Manager:  Good.  No, not a lot you should write if we buy in bulk.

Secretary:  Oh.  Could you give us a discount if we buy in bulk?

Manager:  Yeah,  then the last paragraph.
Secretary:  We look forward to your catalog and more information on terms of sale.
Manager:  Great!
Secretary:  Is that Sincerely, or Faithfully?
Manager:  Here you’re writing to Ms Hensend, so you end with Sincerely,
Secretary:  Thank you.
Unit 3:  Congratulations!
Short Talk: Ladies and Gentlemen, I’d like to say “Congratulations!” to Mr Paradorn Na Kornkaen on his winning the match of the 14th Thailand Snooker Championship.  Ladies and Gentlemen, I’d say “Congratulations upon your winning the match of the 14th Thailand Snooker Championship!”  Paradorn is a smart and devoted snooker we have ever had.  His winning is not surprising for all his real fans.  We are proud of you, Paradorn.  I believe all of us here wish you, Paradorn, success in winning the World Championship.  Tonight is the night of a really great celebration.  We now join his family and girlfriend, DaDa Eldy to say “Congratulations!”.  We wish you success and happiness in the future to come.
Tapescript 4:  Congratulations!

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม บทที่ 1 (ตอน 2)

ตอนที่ 2 จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1.   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย ได้แก่ข้อใด
      ก. Small Enterprises Retailing
      ข. Small and Medium Enterprises Retailing
      ค. Medium Enterprises Retailing
      ง. Small and Medium Enterprises
2.   กิจการค้าปลีกขนาดย่อมมีจำนวนคนในกิจการประมาณกี่คน
      ก. ไม่เกิน 50 คน
      ข. ไม่เกิน 30 คน
      ค. ไม่เกิน 15 คน
      ง. ไม่เกิน 10 คน
3.   กิจการค้าปลีกขนาดย่อมมีสินทรัพย์ถาวรจำนวนเท่าใดต่อไปนี้
      ก. ไม่เกิน 10 ล้านบาท
      ข. ไม่เกิน 20 ล้านบาท
      ค. ไม่เกิน 30 ล้านบาท
      ง. ไม่เกิน 50 ล้านบาท
4.   ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการค้าปลีกขนาดย่อมต่อระบบเศรษฐกิจ
      ก. ช่วยการสร้างงาน
      ข. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในประเทศ
      ค. สร้างเงินตราต่างประเทศ
      ง. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาค้าปลีก
5.   ร้านค้าปลีกประเภทรูปแบบเก่า (Traditional Trade) ได้แก่ข้อใด
      ก. เซ็นทรัล
      ข. เทสโก้-โลตัส
      ค. จัสโก้-คาร์ฟูร์
      ง. ร้านโชห่วย
6.   ข้อใดไม่ใช่ร้านค้าปลีกประเภทรูปแบบใหม่ (Modern Trade)
      ก. สตาร์มาร์ท
      ข. วัตสัน
      ค. ร้านขายของชำ
      ง. เซเว่น-อีเลฟเว่น
7.   ข้อใดไม่ใช่ร้านค้าปลีกของชาวต่างชาติที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีการบริหารงานเต็มที่
      ก. ห้างเซ็นทรัล
      ข. คาร์ฟูร์
      ค. ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต
      ง. เทสโก้-โลตัส
8.   ร้านค้าปลีกที่มีสินค้าหลากหลายไว้บริการลูกค้า การจัดวางสินค้าจะจัดแบ่งเป็นแผนกและเป็นสัดส่วนตามสายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ข้อใด
      ก. Supermarket
      ข. Department Store
      ค. Discount Store
      ง. Super center
9.   One Stop shopping หมายถึงข้อใด
      ก. เทศโก้-โลตัส
      ข. ร้านแว่นท็อปเจริญ
      ค. โฮมโปร
      ง. โฮมเฟรชมาร์ท
10. Specialty Store ได้แก่ข้อใด
      ก. ร้านแว่นตา
      ข. ท็อปส์
      ค. ร้านโฮมโปร
      ง. โฮมมาร์ท
เฉลยแบบทดสอบ
   บทที่1                                                     
1. ข.     2. ค.      3. ค.    4. ง.     5. ง.     6 ค.    7. ก.   8. ข.    9. ก.   10.  ก.